บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, July-December, p. 208, 2022. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14171. Acesso em: 19 apr. 2024.