ลิขิตวิทยา ส.; พร้อมสุขกุล ป.; บูรณประพฤกษ์ อ. การศึกษาแนวทางการพัฒนาการอ่านโน้ตแรกเห็นของนักเรียนไวโอลินขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, p. 147–158, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14106. Acesso em: 22 mar. 2023.