ทองญวน ร.; สิทธิ์ศิรอรรถ ฉ.; พันธุมนาวิน ด.; วัณโณ ว. ผลการส่งเสริมการปรับตนเพื่อเอาชนะอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดพังงา (EFFECTES OF RESILIENCE ENHANCEMENT OF MATHAYOM 3 STUDENTS IN OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS IN PHANG NGA PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, p. 120–132, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14105. Acesso em: 25 mar. 2023.