ณ อยุธยา ภ. พ. ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้นหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (SOCIAL AND CULTURAL REFLECTIONS PRESENT IN SHORT STORIE IN NATIONAL CHILDREN’S DAY BOOKS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, p. 77–89, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14103. Acesso em: 22 mar. 2023.