สัจจพันธุ์ ร. วรรณศิลป์ในวรรณคดีที่ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 2, n. 4, July-December, p. 1–24, 2011. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/1410. Acesso em: 22 may. 2024.