ดิตถ์ดำรงสกุล ธ.; พร้อมสุขกุล ป.; บูรณประพฤกษ์ อ. การจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TEACHING AND LEARNING MANAGEMENT OF PRE-COLLEGE, COLLEGE OF MUSIC, MAHIDOL UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, p. 46–56, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14092. Acesso em: 21 mar. 2023.