แสนบุญส่ง ศ.; เกาะประเสริฐ ก. การพัฒนาเกมบนโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก (DEVELOPMENT OF GAME ON MOBILE APPLICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE AND COMMUNICATION SKILLS IN AUTISTIC CHILDREN). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, July-December, p. 133–146, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14090. Acesso em: 15 apr. 2024.