ไทพาณิชย์ ช.; ศรีสมบัติ ร.; จำนงค์สาร ส. ดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (MUSIC OF K’HO LACH PEOPLE IN DALAT, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, July-December, p. 20–29, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14079. Acesso em: 13 apr. 2024.