เชยจิตร ร.; ถึงฝั่ง ร. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย กรณีศึกษาความแตกต่างทางเพศ (THE FACTORS AFFECTING HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENSE IN THAILAND A CASE STUDY OF GENDER ISSUE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, July-December, p. 105–119, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14067. Acesso em: 22 apr. 2024.