ทิมวัฒนบรรเทิง ส. การศึกษาและสร้างสรรค์ศิลปะจากเรื่องเล่าเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 พื้นที่วัดเขาทุเรียน (STUDY AND ART CREATION BASED ON THE STORIES OF WORLD WAR 2, WAT KHAO DURIAN AREA). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 13, n. 26, July-December, p. 159–174, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14062. Acesso em: 13 apr. 2024.