สกุลกิจกาญจน์ ว.; เลิศกูลประหยัด ล. บทบาทวิสาหกิจเพื่อสังคมในการจ้างงานผู้สูงอายุในประเทศไทย (THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN PROVIDING EMPLOYMENT FOR THE ELDERLY IN THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 13, n. 25, January-June, p. 95–105, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13712. Acesso em: 23 may. 2024.