นาควัชระ ป. พระพุทธรูปสำริดศิลปะล้านนาสกุลช่างแพร่ (LANNA BRONZE BUDDHA IMAGE IN PHRAE SCHOOL). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 13, n. 25, p. 73–83, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13710. Acesso em: 21 mar. 2023.