พิเศษสกุลวงศ์ เ. ความหมายที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลบนแผ่นป้ายชื่อร้านค้าภาษาจีนในจังหวัดกาญจนบุรี (MEANINGS REFLECTING BELIEFS IN AUSPICIOUSNESS ON CHINESE-NAMED SHOPS IN KANCHANABURI PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 13, n. 25, January-June, p. 61–72, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13709. Acesso em: 13 apr. 2024.