ปานอุทัย ฉ.; ภานุรัชต์ฐนนท์ พ.; มิตรานันท์ ว. สภาวะทางอารมณ์ของนักกีฬาประเภทต่อสู้ของนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (MOOD STATE IN FIGHTING ATHELETES OF THE THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 13, n. 25, January-June, p. 15–24, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13705. Acesso em: 13 apr. 2024.