บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 12, n. 24, p. 145, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13682. Acesso em: 25 mar. 2023.