เชยจิตร ร.; สุ่มอิ่ม ธ. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับค่าไฟฟ้าของครัวเรือนในประเทศไทย (THE RELATIONSHIP BETWEEN APPLIANCE FACTOR AND HOUSEHOLD ELECTRICITY EXPENDITURE IN THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 12, n. 24, p. 50–65, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13654. Acesso em: 25 mar. 2023.