สังข์โพธิ์ จ.; แรมจันทร์ ศ. การพยากรณ์ราคาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยเทคนิค Web Mining (PREDICTING CONDOMINIUM PRICE IN BANGKOK USING WEB MINING TECHNIQUES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 12, n. 24, p. 15–27, 2021. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/13524. Acesso em: 30 mar. 2023.