บทความวิจัย ร. รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 230, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12368. Acesso em: 23 mar. 2023.