เรียนสุทธิ์ ว. ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 196–211, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12105. Acesso em: 22 mar. 2023.