อุกฤษฏ์ ม.; มณีศรี ค.; ไชยวุฒิกรณ์วานิช อ. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 162–174, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12103. Acesso em: 22 mar. 2023.