ฤกษ์สมุทร พ.; วิสุทธิแพทย์ ม.; ศรีสมบัติ ร. ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 128–140, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12101. Acesso em: 22 mar. 2023.