ลี้ตระกูล ป. การวิเคราะห์ความยากจนของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย (AN ANALYSIS OF THE POVERTY IN ELDERLY IN CHIANG RAI PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 95–110, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12099. Acesso em: 26 mar. 2023.