พัชรเมธา ต. เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 75–94, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12098. Acesso em: 23 mar. 2023.