แก้วบัวดี ณ.; โพธิศิริ ว. การมีบุตรคนแรกช้าของสตรีสมรสในประเทศไทย : สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนด (DELAYING AGE AT FIRST BIRTH OF EVER-MARRIED WOMEN IN THAILAND : SITUATION, TREND, AND DETERMINANTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 57–74, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12097. Acesso em: 22 mar. 2023.