จันทร์เอี่ยม ณ.; วังทอง ก.; พังแก้ว ก.; เครือวัลย์ ช.; ลายเมฆ ช.; เหลนเพชร ป.; นุ่มอำ ม.; สังชม ศ.; ดวงทอง อ. ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนเสมือนจริง ในการดูแลแผลกดทับของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 45–56, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12096. Acesso em: 25 mar. 2023.