รัศมีมารีย์ ค.; ชื่นชมคุณาธร น.; คงมนต์ ศ.; นันทธเนศ พ.; ธรรมบุศย์ พ.; รอดมณี อ.; มุลอามาตย์ เ. ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 32–44, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12086. Acesso em: 26 mar. 2023.