บทความวิจัย ร. รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 21, p. 195, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11441. Acesso em: 23 mar. 2023.