บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 11, n. 21, January-June, p. 196, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11440. Acesso em: 23 may. 2024.