สีจันทา ส.; ทวีไพบูลย์วงษ์ จ. อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 21, p. 148–160, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11395. Acesso em: 21 mar. 2023.