เจริญศิลป์ ว.; สุปินนะ ว.; สุขอิ่ม จ.; นาทองไชย ศ. การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 21, p. 135–147, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11394. Acesso em: 26 mar. 2023.