สหายปญฺโญ พ.; สุขวฑฺฒโน พ.; ปริยัติมุนี พ.; เนตรนิมิตร ส. การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้(AN ANALYSIS OF THE BUDDHIST LITERARY WORK ENTITLED ‘THAW JAMBU’ SOUTHERN VERSION). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 21, p. 88–101, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11391. Acesso em: 22 mar. 2023.