คูเจริญไพศาล น.; ขวัญเมือง ร.; มาเอี่ยม ล. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(A DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGE USING STEM EDUCATION APPROACH ON WATER TREATMENT FOR LOWER SECONDARY STUDENTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 21, p. 23–38, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11387. Acesso em: 21 mar. 2023.