มุ่งการนา ช.; พิจิตบันดาล ว.; มีมาก ว.; จินดาพล ว. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร:การวิเคราะห์เส้นทาง (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CULTURE ORGANIZATION LEARNING ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE CITY MUNICIPALITIES: PATH ANALYSIS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 21, p. 1–22, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11386. Acesso em: 21 mar. 2023.