สงอาจินต์ ศ.; ชัยเรือง น.; ชูช่วยสุวรรณ จ. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 20, July-December, p. 160–175, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10852. Acesso em: 23 jul. 2024.