อินตา ม.; สกุลศรีประเสริฐ ส. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 10, n. 20, p. 98–116, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10846. Acesso em: 30 mar. 2023.