อังกุรวัชรพันธุ์ ฐ.; เสาวภาวงศ์ ก. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง (MODEL OF CREATIVE TOURISM FOR ADDING VALUE IN TOURISM ON LOCAL WISDOM-BASED IN ANG THONG PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 10, n. 20, p. 29–42, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10841. Acesso em: 30 mar. 2023.