บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, p. 241, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10533. Acesso em: 21 mar. 2023.