ตั้งศิริธงชัย ว.; ปิลันธนานนท์ น. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ (STRATEGIES OF ACADEMIC COLLABORATION REFLECTING UNIVERSITY’S IDENTITY: A CASE STUDY OF MEIJI UNIVERSITY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, January-June, p. 201–216, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10527. Acesso em: 23 jul. 2024.