กองทรัพย์ ว.; สมุทรานนท์ ท.; จงวิศาล ร. วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, January-June, p. 171–187, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10525. Acesso em: 20 apr. 2024.