ประยุกต์วงศ์ ว. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรชานเมือง: กรณีศึกษาบริเวณคลองหกวา (FACTOR AFFECTING RICE YIELD OF SUBURB FARMER: CASE STUDY OF KLONG HOK WAH REGION). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, p. 156–170, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10524. Acesso em: 25 mar. 2023.