แก้วศรี ภ. การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR CHIANG RAI SPECIAL ECONOMIC ZONE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, p. 140–155, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10523. Acesso em: 30 mar. 2023.