แก้วศรี ภ. การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR CHIANG RAI SPECIAL ECONOMIC ZONE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, January-June, p. 140–155, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10523. Acesso em: 19 apr. 2024.