บุญยะเสนา พ.; หิมะกลัส ว. กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SYSTEM AND COMMUNITY ECONOMIC NETWORK FOLLOWING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, p. 127–139, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10522. Acesso em: 25 mar. 2023.