ศรีสังข์ พ.; ศรีวิชัยมูล อ. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, p. 102–115, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10519. Acesso em: 22 mar. 2023.