อุยยานนท์ พ.; สัจจานันท์ ศ.; โห้ลายอง ฐ.; วนเศรษฐ อ. การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, January-June, p. 88–101, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10518. Acesso em: 21 apr. 2024.