สุคันธนาค ป. ปัจจัยการธำรงรักษาที่มีผลต่อการคงอยู่ของคนเก่งใน บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (RETENTION FACTORS INFLUENCING INTENTION OF TALENTS TO STAY IN AEROTHAI). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, p. 71–87, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10517. Acesso em: 30 mar. 2023.