ชัยทัศน์ จ.; มนัสสนิท ว.; สุวรรณจินดา เ. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, January-June, p. 33–45, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10514. Acesso em: 23 jul. 2024.