เพิ่มพูนวิวัฒน์ ช. โ., เชยจิตร ร., & ธนานุภาพพันธุ์ อ. (2017). การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว (STUDY OF THE LOSS OF REVENUE TO THE GOVERNMENT DUE TO FOREIGN ACQUISITION OF THAILAND PROPERTY BY NOMINEES). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 9(17, January-June), 29–40. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/8977