เทพพิทักษ์ศักดิ์ ป., & สุกิมานิล อ. (2015). ความต้องการจำเป็นขั้นพื้นฐานและปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม (THE BASIC NEED AND PROBLEM OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 7(13, January-June), 71–84. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/7398