ประไพพานิช ณ., เหลืองอร่าม จ., โมขศักดิ์ พ., & ผิวเหลือง อ. (2022). การศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคมสูงวัยต่ออัตราการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (A STUDY OF THE IMPACTS OF AGING SOCIETY ON GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH IN THAILAND). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(28, July-December), 28–43. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/15039