กองบรรณาธิการ. (2022). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 14(27). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/14525